Deelnemen

PETITIE: ik ondersteun de burgeraudit van de Belgische schuld

Meer dan  9.000 mensen ondersteunen de burgeraudit in België, en jij?

De Belgische regering verantwoordt de afbraak van de openbare dienstverlening en de gedurende decennia opgebouwde solidariteitsmechanismen door te verwijzen naar de grote staatsschuld.

Als burger van dit land wil ik weten waar die schuld vandaan komt, hoe ze is samengesteld en of ze al dan niet legaal is.

Omdat ik denk dat :

 • De maatregelen van het ‘besparingsplan’, genomen door de regering ten nadele van de bevolking , niet rechtvaardig zijn.
 • Het besparingsbeleid geen oplossing biedt voor de crisis, integendeel, het de beste manier is om landen in de recessie te storten.
 • De economische en sociale crisis die de Europese volkeren treft, zijn oorsprong vindt in de bankencrisis, in de neoliberale politiek die gevoerd wordt et niet veroorzaakt is door een slecht beheer van de overheid.
 • De inkomsten van het kapitaal en de banken onvoldoende bijdragen en er sinds de crisis van 2008 hiervoor geen enkele effectieve oplossing is uitgewerkt geweest.
 • Een democratisch gecontroleerd, diepgaand en transparant onderzoek zou toelaten duidelijkheid te creëren in de Belgische schuld en te onderscheiden wat het deel is dat de bevolking echt moet terugbetalen.
 • De Belgische regering zijn boeken voor de bevolking moet opendoen.

Wegens al deze redenen, ga ik akkoord met een burgeraudit van de Belgische publieke schuld.

Ik ondersteun de burgers en de organisaties die het project van de burgeraudit dragen, opdat ze dit project met succes zouden uitvoeren en wens op de hoogte te worden gehouden van het concrete vervolg van dit initiatief.

 
* Champs obligatoires

Ik neem als burger/als organisatie deel aan de burgeraudit van de Belgische schuld

1. Door een lokale groep te vervoegen/op te richten

U vindt hier de lijst van de bestaande lokale groepen met hun contacten, alsook een concrete leidraad voor het opstarten van een burgeraudit. Als U hulp nodig hebt, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

2. Door met Uw organisatie ons platform ACiDe bij te treden 

U kunt aan uw organisatie voorstellen om ons platform bij te treden indien ze  met de oproep van 19 februari instemt.

3. Door zoveel mogelijk de informatie van ACiDe te verspreiden.

U kunt de activiteiten van ACiDe volgen via de newsletter of via de Facebook pagina, maar U kunt ook (en vooral) de informatie delen met uw directe omgeving. Aarzel ook niet om de video en de beschikbare brochure naar een maximum aantal personen te verspreiden.

BAS

Het platform Burgeraudit van de staatsschuld (BAS) werd opgericht op 19 februari 2013, en bestaat uit een dertigtal organisaties *, een tiental lokale groepen en meerdere honderden burgers van zowat overal in België. Een audit van de openbare schuld bestaat erin op een kritische manier te analyseren op welke wijze de overheid van een land gedurende een bepaalde periode geld ontleend heeft. Het gaat hem hierbij niet alleen om het openen en analyseren van de rekeningen van de overheid, maar het komt hem ook – en vooral – erop aan een zo groot mogelijk deel van de bevolking te sensibiliseren over deze fundamentele vraag en deze in het centrum van de publieke actie en het publieke debat te plaatsen.

[h3]Oprichtingsverklaring van het collectief Burgeraudit van de Belgische staatsschuld[/h3]

De organisaties en personen verzameld te Brussel op 19 februari 2013

Menen dat :

logoFundamentele mensenrechten voorrang hebben op het terugbetalen van de schuld. Deze mag in geen enkel geval de soevereiniteit van staten, het welzijn van hun bevolkingen of de bescherming van het leefmilieu in gedrang brengen.

De recente groei van de overheidsschuld (tussen 2008 en 2012 brutaal gestegen van 84 % naar 100 % van het bruto binnenlands product, dit nadat decennia van inspanningen vanwege de bevolking deze van 135 naar 84 % had teruggebracht) voornamelijk twee oorzaken heeft :

 • politieke beleidskeuzes (vooral fiscale) die een kleine minderheid van de bevolking buitensporig verrijkt en de meerderheid van de bevolking samen met de overheid verarmd hebben.
 • de economische crisis veroorzaakt door de financiële wereld en de keuzes die de Staat gemaakt heeft bij de verschillende, zonder aan voorwaarden gekoppelde, reddingsoperaties van de banken.

De besparingsmaatregelen die heden door de regering ten nadele van de bevolking genomen worden, onrechtvaardig en ineffectief zijn en de overheidsschuld nog verergeren. Vrouwen staan in de eerste lijn, slachtoffers van armoede en werkloosheid, maar ook van de afbraak van de sociale solidariteit die de lasten voor de ouderen- en gehandicaptenzorg altijd meer op hun schouders legt.

Het bezuinigingsbeleid, beslist en opgelegd op een totaal ondoorzichtige manier vanuit Europa, de beste manier is om landen in de recessie te duwen.

 

allocations chomage02_NL

De besparingsmaatregelen opgelegd via decreten of via ondemocratische verdragen de principes van de rechtstaat en grondwettelijke normen met de voeten treden, het parlement altijd meer tot een registratiekamer reduceren, de collectieve onderhandelingen ondermijnen, de keuzes van de kiezers niet respecteren, de sociale bewegingen criminaliseren. Zoals het Griekse voorbeeld ons leert, leidt dit ons tot een misschien wel fatale aanslag op onze democratische verworvenheden. De economische en sociale crisis die de Europese bevolkingen treft veroorzaakt is door de ontsporing van de financiële wereld en de neoliberale politiek en niet door te vrijgevige werkloosheidsuitkeringen of openbare uitgaven. De Belgische bevolking heeft niet boven zijn stand geleefd.

De inkomsten van het kapitaal en de banken te weinig bijdragen en dat er sinds de crisis van 2008 geen enkele effectieve maatregel genomen is die hierin verandering brengt. Men raakt niet aan de verantwoordelijken van de crisis, in tegendeel, zij komen er nog versterkt uit.

Een grondig onderzoek, transparant en democratisch, zal toelaten licht te werpen op de ware oorzaken van de Belgische schuld en uit zal maken welk deel de bevolking echt moet terugbetalen. Trouwens, het is duidelijk dat de terugbetaling van de schuld (interesten + herfinanciering), die een gigantisch omgekeerd herverdelingsmechanisme voorstelt (van arm naar rijk), niet houdbaar is. De schuld zal niet verminderen zonder een politieke oplossing.

De Belgische overheid de bestaande verslagen en rekeningen ter beschikking moet stellen van de bevolking.

Zijn verheugd dat

 

 • Altijd maar meer burgers zich in het vraagstuk van de overheidsschuld interesseren, een onderwerp dat de komende jaren nog een dominerende rol gaat spelen in het politieke en sociale leven. Temeer daar de financiële privésector volop blijft speculeren en er een herkapitalisatie van de banken te voorzien valt.
 • Zich burgerauditinitiatieven ontwikkelen in Frankrijk, Spanje, Griekenland, Portugal, Italië…en buiten Europa, in Brazilië, Tunesië….

Besluiten Een collectief op te richten voor een burgeraudit van de Belgische schuld. De beoogde doelstellingen zijn :

 • het voeren van sensibilisatiewerk en acties in België;
 • het realiseren van een burgeraudit van de schuld, die schulden identificeren die wij weigeren te betalen, de middelen ontwikkelen ten einde deze weigering toe te passen;
 • eisen dat de regering afziet van het toepassen van Europese verdragen of ontwerpverdragen die de crisis uitdiepen en de schulden verergeren (SGP…), en van het soberheidsbeleid. Het eisen daarentegen van concrete maatregelen die garanderen dat een sociaal rechtvaardige fiscaliteit wordt ingevoerd, dat kwalitatieve arbeidsplaatsen gecreëerd worden, dat de gelijkheid man/vrouw een realiteit wordt, dat de openbare dienstverlening en de non-profit uitgebouwd worden, dat het systeem van de sociale zekerheid versterkt wordt, dat de levensomstandigheden, de sociale rechtvaardigheid en het respect voor het milieu erop vooruit gaan;
 • op lokaal niveau alle organisaties en individuen die bereid zijn samen te werken, te verenigen en op een participatieve manier te laten samenwerken in collectieven voor een burgeraudit.

Deze doelstellingen kunnen evolueren in functie van de collectieve dynamiek.

Wij zullen samen zorgen voor het op punt stellen van :

guideEen methode die zal toelaten essentiële vragen te beantwoorden. Vragen zoals : van waar komt de schuld ? Hebben wij die beslist ? Is die aangegaan in het algemeen belang, of enkel ten voordele van een kleine, reeds bevoordeelde minderheid ? Leven wij boven onze stand ? Is de schuld het resultaat van een explosie van de openbare uitgaven, en meer bepaald van de uitgaven voor de sociale zekerheid, of is zij het gevolg van de fiscale vrijstellingen voor de kapitaalbezitters en de gegoede sociale klassen ? Welk was de impact op de openbare financiën van de crisis die door de financiële wereld veroorzaakt werd en van de slechte keuzes die tijdens de bankenreddingen gemaakt werden? Via welke mechanismen wordt de overheidsschuld vandaag geïnstrumentaliseerd om de welvaartsstaat te vernietigen ? Wat is de impact van de verplichting opgelegd aan de overheid om haar schulden via de private financiële markten te financieren in plaats van via de Centrale Bank ? Wat betalen de Belgische overheden ieder jaar aan interesten en kapitaal ? Wie zijn de schuldeisers van de staatsschuld ? Bestaan er andere oplossingen voor de crisis dan het besparen in openbare bestedingen en de soberheidspolitiek voor het terugbetalen van de openbare schuld?

Het is tevens belangrijk niet de schulden te vergeten die de landen in het Zuiden hebben ten overstaande van België en de uitvoering van het punt van het regeerakkoord van 2011 te verkrijgen, dat stelt :

« Tot slot zal België, met betrekking tot de schuldvorderingen ten aanzien van landen in het

Zuiden, blijven ijveren voor de kwijtschelding van de schulden van de armste landen (…)De regering zal die schulden doorlichten en prioritair de schulden die gemaakt werden ten koste van de bevolkingen, opheffen. ».

Overtuigd dat het soberheidsbeleid geen fataliteit is en dat een ander België, een ander Europa mogelijk zijn, bewust van de noodzaak een echte democratie uit te vinden en te vestigen die bevrijd zal zijn van het dictaat van het geld en van alle vormen van onderdrukking, vertrouwend in de capaciteit van de burgers om samen over hun toekomst na te denken, engageren wij ons in deze beweging, wel wetende dat dit werk een belangrijke inbreng van ieder van ons zal vergen, en wij roepen alle progressieve krachten op ons te vervoegen.

[divider]

* liste des organisations :

[one-third]

Alliance pour des Alternatives à l’Austérité
ACRF
Acteurs des Temps Présents
Alliance D19-20
ATTAC Liège
Bruxelles Laïque
CADTM
CAL
CEO
Cépag
CGSP Wallonne
Constituante.be

[/one-third]

[one-third]

CSC Brabant Wallon
FairFin
FGTB Bruxelles
FGTB Liège-Huy-Waremme
FGTB Verviers
FGTB Wallonne
FIAN
IEW
LCR
Links Ecologisch Forum
MMF
Le Monde selon les Femmes

[/one-third]

[one-third last]

MOC Bxl
Peuple et Culture WB
PTB
Quinoa
Rassemblement R
Réseau Financité
Riposte-CTE
SCI
Théâtre des Rues
Vega
Vie Féminine Bxl

[/one-third]

Verviers soutient la Grèce

En ces moments cruciaux pour l’avenir du peuple grec, entre 100 et 150 personnes se sont rassemblées lundi 16/02/2015 au soir devant l’Hôtel de Ville à l’appel de la communauté grecque de Verviers :

Soutien au gouvernement grec démocratiquement élu et au peuple grec, espagnol italien, portugais et tous les autres peuples qui souffrent de cette austérité injuste.

ACiDe Verviers a répondu à l’appel et distribué la lettre de soutien à la Grèce rédigée par le groupe méthodo.

150216-Vv-Soutien-Grèce2

150216-Vv-Soutien-Grèce

Rejeter l’austérité en mettant en question le paiement de la dette, c’est possible en Grèce ! Pourquoi pas chez nous ?

Le communiqué en format pdf

La plateforme d’audit citoyen de la dette en Belgique ACiDe salue le choix démocratique du peuple grec de rejeter les politiques d’austérité lors des élections du 25 janvier 2015. Cette victoire, obtenue malgré l’ingérence et la pression des dirigeants de l’Union européenne et des institutions de la TroÏka (Commission européenne, BCE et FMI), ouvre une brèche contre l’Europe de la finance, le diktat des dettes illégitimes et l’austérité mortifère. Une autre Europe devient possible !

Dans tous les pays d’Europe, cette victoire doit être perçue comme un formidable encouragement à combattre des politiques profitables aux seuls détenteurs de capitaux.

En à peine deux semaines, le gouvernement a annoncé qu’il allait :

>Octroyer la gratuité de l’électricité aux 300.000 ménages qui étaient sans courant
>Stopper les ventes forcées de maisons de personnes incapables de rembourser leur prêt hypothécaire
>Rétablir le salaire minimum légal à son niveau antérieur (751euros)
>Augmenter les faibles pensions et établir un treizième mois de pensions
Réengager 3500 fonctionnaires licenciés (dont les nettoyeuses du Ministère des finances)
>Dissoudre l’organe créé par la Troïka pour gérer les privatisations
>Renoncer à la vente des ports du Pirée et de Thessalonique
>Donner la nationalité grecque à tous les enfants des migrants nés ou ayant grandi sur le territoire
>Abolir les honoraires de visite à l’hôpital et les frais d’ordonnance
>Refuser de ratifier le TTIP
>Remettre en cause des contrats d’armement liant la Grèce aux fabricants allemands et français
>Mettre fin à l’usage des gaz lacrymogènes lors des manifestations

Contrairement à ce qu’on nous répète depuis des décennies, il existe bien une alternative à la rigueur budgétaire et au paiement aveugle de la dette !

Nous soutenons la proposition de Syriza d’une conférence internationale sur la dette grecque et européenne, comme ce fut notamment le cas pour l’Allemagne de l’Ouest en 1953. Bien que le contexte politique était fort différent, en bénéficiant d’une annulation de plus de 60 % de sa dette et de conditions de remboursement particulièrement favorables, l’Allemagne a pu se reconstruire rapidement.

Nous soutenons la réalisation d’un audit des dettes publiques avec participation citoyenne afin de déterminer celles qu’il faut refuser de payer. Loin d’être une solution qui se suffit à elle-même, l’audit est un outil important pour changer le rapport de forces en faveur des peuples.

Dans le cas où les créanciers refuseraient la mise en œuvre de solutions viables pour le pays, nous soutiendrons un acte unilatéral de désobéissance de la Grèce. N’oublions pas que les plans d’austérité (et les prêts qui leur sont liés) imposés par la Troïka sont illégaux au regard du droit européen et international.

Notre plateforme ACiDe a déjà publié un document mettant en évidence plusieurs solutions concrètes pour briser le cercle vicieux de la dette et de l’austérité. Le remboursement de la dette publique continue de coûter 45 milliards par an aux finances belges (20% du budget) alors que tous les autres postes de dépenses sont rabotés.

Dans la période qui s’ouvre, notre collectif va intensifier son action pour mettre en débat le caractère insoutenable, illégitime, illégal, voire odieux d’une grande partie des dettes publiques en Europe. Il continuera son travail d’éducation permanente en proposant aux mouvements sociaux et aux populations des analyses et outils pédagogiques permettant de comprendre les tenants et aboutissants de la dette, et participera activement aux mobilisations visant à sortir de la spirale infernale « dette-austérité ».

C’est aux populations et non aux marchés financiers ou à la Troïka qu’il revient de déterminer démocratiquement leur devenir. Notre collectif est totalement solidaire de la population grecque et de tous les peuples en lutte pour une société socialement juste et écologiquement soutenable.

Site Internet : www.auditcitoyen.be

Page facebook : « Et si on arrêtait de payer ? »


 

L’outil budget

Ce samedi 7 février 2015, 45 jeunes Alter’Actifs réuniEs pour 2 jours sous le thème des alternatives au néolibéralisme ont participé à un débat mouvant sur la dette belge et à l’animation de « l’outil budget ».

Vous avez certainement remarqué qu’en ce moment on nous renvoie sans cesse le fait qu’on a vécu au-dessus de nos moyens, que l’État a trop dépensé, et qu’il va falloir toutes et tous faire des efforts, qu’il n’y a pas d’alternative à cela…

Et bien, pour y voir plus clair dans tout cela – vérifier si c’est bien l’ensemble de la population, ou sa partie la plus riche ainsi que les banques, qui a profité de la dette – nous vous proposons de nous pencher sur ce fameux budget d’État qui est en difficulté. Comment se constitue-t-il ? Comment fonctionne-t-il ? Combien l’État dépense-t-il ? Pourquoi ? Et d’ailleurs d’où viennent les sous ? etc.

Durée de l’animation : +- 1h30

Cette animation est une adaptation, par le groupe ACiDe Liège, d’un des outils présents dans la Mallette « Austérité et dette : les femmes s’en mêlent » développée par Vie Féminine et le CADTM.

Vous pouvez télécharger le guide d’animation ici –> Guide

Vous pouvez télécharger les camemberts des dépenses et des recettes utilisés dans l’animation ici –> Camemberts

 

 

« Fin des soldes ! Liquidation totale. Tout doit disparaître … sauf la dette ! » Ha bon, vous êtes certain-e-s de ça ?!

L’ACiDe Bruxelles organisait ce samedi 31 janvier 2015 une action de sensibilisation sur la dette illégitime et ses conséquences sur notre vie au quotidien. Le dernier jour des soldes semblait tout indiqué pour interpeller les citoyen-ne-s sur la braderie organisée de nos services publics au nom d’une dette qui n’a pas servi les intérêts de la population. Chaque membre de l’ACiDe incarnait l’un des postes budgétaires de l’Etat (allocations de chômage, allocations familiales, pensions, santé, et … l’étouffant paiement de la dette) avec sur son déguisement le pourcentage de fonds publics alloués chaque année pour assurer son financement.

Le but de cette action? Mettre en perspective ces dépenses publiques essentielles pour la société face au très lourd coût du remboursement de la dette belge (20% du budget fédéral en 2012 !).

Le but de cette action? Mettre en perspective ces dépenses publiques essentielles pour la société face au très lourd coût du remboursement de la dette belge (20% du budget fédéral en 2012 !).

Samedi 14h, place de la Monnaie, face à la rue neuve, la plus importante rue commerçante de Bruxelles, notre stand était prêt. Liquidation totale, tout doit disparaître! Au prétexte de réduire une dette publique trop importante, nos gouvernements mènent une partie sans cesse grandissante de la population à la précarité. Les services publics sont constamment affaiblis tandis que les banques sont quant à elles renflouées sans contrepartie, sans condition aucune. Voici la teneur du message que nous voulions faire passer.

ACIDbanner

La dizaine de militant-e-s de l’ACiDe Bruxelles venue échanger avec les passant-e-s sur la dette a pu remarquer que ce sujet touche beaucoup de monde. Il éveille la curiosité et même si rares sont ceux qui s’y retrouvent dans le langage technique de l’économie, beaucoup sont d’accords pour affirmer que le paiement de la dette est démesuré. Nombreuses sont les personnes rencontrées qui nous ont parlé de leurs difficultés à payer leurs factures, à finir le mois.

Vient alors la fatalité omniprésente: « oui mais on ne peut rien faire … ». Vraiment?

Un audit, un outil rarement voire jamais mis en avant dans les médias, permettrait de questionner les dépenses et les recettes de l’Etat, de voir la part de la dette qui n’a pas profité à la population, la dette illégitime. C’est la raison pour laquelle a été créé l’ACiDe, plateforme d’audit citoyen de la dette publique en Belgique, composée d’une trentaine d’organisations et d’une dizaine de groupes locaux à travers la Belgique. L’ACiDe Bruxelles, le groupe d’audit de la capitale, a choisi de porter son action sur les conséquences des sauvetages bancaires pour les communes bruxelloises. Ce samedi, c’était pour nous l’occasion d’interpeller directement les citoyen-ne-s.

L’ACiDe Bruxelles, le groupe d’audit de la capitale, a choisi de porter son action sur les conséquences des sauvetages bancaires pour les communes bruxelloises.

33 milliards d’euros nets1 ! C’est la somme qu’a emprunté l’Etat belge aux marchés financiers pour financer le sauvetage de plusieurs banques et assurances (Fortis, KBC, Dexia et Ethias). Alors que la dette des Etats européens se retrouve dans le collimateur de la Commission européenne, le trou creusé dans les finances publiques par le sauvetage des institutions financières dites « systémiques »2 suite à la crise de subprimes reste désespérément béant. D’un point de vue plus global, les pays de l’Union européenne ont injecté 1106,6 milliards d’euros d’aide publique pour sauver les banques. A cela s’ajoutent 4500 milliards d’euros de garantie3. La gestion catastrophique de la crise financière de 2008 ainsi que le parti pris des politiques européens de courir à la rescousse des banques a terriblement alourdi le fardeau de la dette pour l’ensemble des pays européens. Le cas le plus éclairant est sans doute celui de l’Irlande qui a vu sa dette publique augmenter de 40,5 points à la fin de l’année 2012. Un autre exemple signifiant est celui de l’Espagne. Avant la crise de 2008, la dette publique espagnole représentait moins de 36% du PIB4. Entre 2008 et 2013, cette dernière a plus que doublé 5 !

Face à ces caisses publiques substantiellement vidées, comment réagissent nos responsables politiques belges et européens ? Par un contrôle sévère de tous types de dépenses publiques, par des coupes dans les prestations sociales et par une diminution drastique des investissements publics dans l’éducation, les soins de santé, les allocations sociales, la recherche, la culture, la protection de l’environnement ainsi que dans de nombreux autres secteurs sociaux de base….

IMG_3219

Bref, en appliquant l’austérité généralisée! En Belgique ces mesures se sont entre autres traduites par la dégressivité des allocations de chômage, la suppression des allocations d’insertion pour les jeunes de plus de 25 ans, une diminution de la part allouée à l’aide aux pays en voie de développement et surtout par l’exclusion 50 à 55 000 personnes du chômage6. Ces politiques qui détricotent violemment nos acquis sociaux sont-elles une réelle solution pour renflouer les caisses publiques ? Les pays européens qui ont tristement servi de « laboratoires » pour les apprentis sorciers du remboursement de la dette prouvent le contraire. Ainsi, la Grèce à qui a été imposée l’ultra-orthodoxie budgétaire s’est vue totalement embourbée dans une crise économique, sociale et humanitaire sans précédent. Ironie du sort, l’austérité imposée au pays a produit l’effet complètement inverse de l’objectif déclaré des décideurs politiques et de la Troîka : entre 2009 et 2014, la dette publique grecque a augmenté de 60 points pour atteindre 177% du PIB !

Ironie du sort, l’austérité imposée au pays a produit l’effet complètement inverse de l’objectif déclaré des décideurs politiques et de la Troîka : entre 2009 et 2014, la dette publique grecque a augmenté de 60 points pour atteindre 177% du PIB !

En plus d’être inefficaces, ces mesures sont particulièrement injustes : elles ne touchent pas les responsables de la crise, les institutions financières, mais bien les 99% et parmi eux, ceux et celles qui sont déjà les plus précaires. Pourquoi devrions-nous accepter une socialisation des pertes lorsque nous n’avons jamais vu la couleur d’une socialisation des gains ? Pourquoi accepterions-nous de solder nos acquis sociaux pour rembourser la dette illégitime des banques ?

En Belgique, comme ailleurs en Europe, nous ne voulons pas de cette austérité que nous imposent nos gouvernements et nous nous organisons en collectifs pour mener un audit citoyen de la dette afin d’en annuler toute la part illégitime.

N’hésitez pas à nous rejoindre en prenant contact avec nous via le site : www.auditcitoyen.be

1 Sans compter les intérêts
2 Banque dont la taille est tellement importante qu’une éventuelle faillite provoquerait un effondrement de l’ensemble du système financier par un effet « domino »
3 C’est-à-dire que les Etats se portent garants en cas de faillite ou de défaut de paiement de la part des institutions financières qui en bénéficient
4 Produit Intérieur Brut
5 La spéculation via l’endettement privé au cours du boom immobilier espagnol a mené les banques à accumuler 176 milliards d’euros d’actifs toxiques leur conférant dès lors un caractère hautement « systémique »
6 A partir du 1er janvier 2015 – Chiffres de la FGTB