BAS

Het platform Burgeraudit van de staatsschuld (BAS) werd opgericht op 19 februari 2013, en bestaat uit een dertigtal organisaties *, een tiental lokale groepen en meerdere honderden burgers van zowat overal in België. Een audit van de openbare schuld bestaat erin op een kritische manier te analyseren op welke wijze de overheid van een land gedurende een bepaalde periode geld ontleend heeft. Het gaat hem hierbij niet alleen om het openen en analyseren van de rekeningen van de overheid, maar het komt hem ook – en vooral – erop aan een zo groot mogelijk deel van de bevolking te sensibiliseren over deze fundamentele vraag en deze in het centrum van de publieke actie en het publieke debat te plaatsen.

[h3]Oprichtingsverklaring van het collectief Burgeraudit van de Belgische staatsschuld[/h3]

De organisaties en personen verzameld te Brussel op 19 februari 2013

Menen dat :

logoFundamentele mensenrechten voorrang hebben op het terugbetalen van de schuld. Deze mag in geen enkel geval de soevereiniteit van staten, het welzijn van hun bevolkingen of de bescherming van het leefmilieu in gedrang brengen.

De recente groei van de overheidsschuld (tussen 2008 en 2012 brutaal gestegen van 84 % naar 100 % van het bruto binnenlands product, dit nadat decennia van inspanningen vanwege de bevolking deze van 135 naar 84 % had teruggebracht) voornamelijk twee oorzaken heeft :

  • politieke beleidskeuzes (vooral fiscale) die een kleine minderheid van de bevolking buitensporig verrijkt en de meerderheid van de bevolking samen met de overheid verarmd hebben.
  • de economische crisis veroorzaakt door de financiële wereld en de keuzes die de Staat gemaakt heeft bij de verschillende, zonder aan voorwaarden gekoppelde, reddingsoperaties van de banken.

De besparingsmaatregelen die heden door de regering ten nadele van de bevolking genomen worden, onrechtvaardig en ineffectief zijn en de overheidsschuld nog verergeren. Vrouwen staan in de eerste lijn, slachtoffers van armoede en werkloosheid, maar ook van de afbraak van de sociale solidariteit die de lasten voor de ouderen- en gehandicaptenzorg altijd meer op hun schouders legt.

Het bezuinigingsbeleid, beslist en opgelegd op een totaal ondoorzichtige manier vanuit Europa, de beste manier is om landen in de recessie te duwen.

 

allocations chomage02_NL

De besparingsmaatregelen opgelegd via decreten of via ondemocratische verdragen de principes van de rechtstaat en grondwettelijke normen met de voeten treden, het parlement altijd meer tot een registratiekamer reduceren, de collectieve onderhandelingen ondermijnen, de keuzes van de kiezers niet respecteren, de sociale bewegingen criminaliseren. Zoals het Griekse voorbeeld ons leert, leidt dit ons tot een misschien wel fatale aanslag op onze democratische verworvenheden. De economische en sociale crisis die de Europese bevolkingen treft veroorzaakt is door de ontsporing van de financiële wereld en de neoliberale politiek en niet door te vrijgevige werkloosheidsuitkeringen of openbare uitgaven. De Belgische bevolking heeft niet boven zijn stand geleefd.

De inkomsten van het kapitaal en de banken te weinig bijdragen en dat er sinds de crisis van 2008 geen enkele effectieve maatregel genomen is die hierin verandering brengt. Men raakt niet aan de verantwoordelijken van de crisis, in tegendeel, zij komen er nog versterkt uit.

Een grondig onderzoek, transparant en democratisch, zal toelaten licht te werpen op de ware oorzaken van de Belgische schuld en uit zal maken welk deel de bevolking echt moet terugbetalen. Trouwens, het is duidelijk dat de terugbetaling van de schuld (interesten + herfinanciering), die een gigantisch omgekeerd herverdelingsmechanisme voorstelt (van arm naar rijk), niet houdbaar is. De schuld zal niet verminderen zonder een politieke oplossing.

De Belgische overheid de bestaande verslagen en rekeningen ter beschikking moet stellen van de bevolking.

Zijn verheugd dat

 

  • Altijd maar meer burgers zich in het vraagstuk van de overheidsschuld interesseren, een onderwerp dat de komende jaren nog een dominerende rol gaat spelen in het politieke en sociale leven. Temeer daar de financiële privésector volop blijft speculeren en er een herkapitalisatie van de banken te voorzien valt.
  • Zich burgerauditinitiatieven ontwikkelen in Frankrijk, Spanje, Griekenland, Portugal, Italië…en buiten Europa, in Brazilië, Tunesië….

Besluiten Een collectief op te richten voor een burgeraudit van de Belgische schuld. De beoogde doelstellingen zijn :

  • het voeren van sensibilisatiewerk en acties in België;
  • het realiseren van een burgeraudit van de schuld, die schulden identificeren die wij weigeren te betalen, de middelen ontwikkelen ten einde deze weigering toe te passen;
  • eisen dat de regering afziet van het toepassen van Europese verdragen of ontwerpverdragen die de crisis uitdiepen en de schulden verergeren (SGP…), en van het soberheidsbeleid. Het eisen daarentegen van concrete maatregelen die garanderen dat een sociaal rechtvaardige fiscaliteit wordt ingevoerd, dat kwalitatieve arbeidsplaatsen gecreëerd worden, dat de gelijkheid man/vrouw een realiteit wordt, dat de openbare dienstverlening en de non-profit uitgebouwd worden, dat het systeem van de sociale zekerheid versterkt wordt, dat de levensomstandigheden, de sociale rechtvaardigheid en het respect voor het milieu erop vooruit gaan;
  • op lokaal niveau alle organisaties en individuen die bereid zijn samen te werken, te verenigen en op een participatieve manier te laten samenwerken in collectieven voor een burgeraudit.

Deze doelstellingen kunnen evolueren in functie van de collectieve dynamiek.

Wij zullen samen zorgen voor het op punt stellen van :

guideEen methode die zal toelaten essentiële vragen te beantwoorden. Vragen zoals : van waar komt de schuld ? Hebben wij die beslist ? Is die aangegaan in het algemeen belang, of enkel ten voordele van een kleine, reeds bevoordeelde minderheid ? Leven wij boven onze stand ? Is de schuld het resultaat van een explosie van de openbare uitgaven, en meer bepaald van de uitgaven voor de sociale zekerheid, of is zij het gevolg van de fiscale vrijstellingen voor de kapitaalbezitters en de gegoede sociale klassen ? Welk was de impact op de openbare financiën van de crisis die door de financiële wereld veroorzaakt werd en van de slechte keuzes die tijdens de bankenreddingen gemaakt werden? Via welke mechanismen wordt de overheidsschuld vandaag geïnstrumentaliseerd om de welvaartsstaat te vernietigen ? Wat is de impact van de verplichting opgelegd aan de overheid om haar schulden via de private financiële markten te financieren in plaats van via de Centrale Bank ? Wat betalen de Belgische overheden ieder jaar aan interesten en kapitaal ? Wie zijn de schuldeisers van de staatsschuld ? Bestaan er andere oplossingen voor de crisis dan het besparen in openbare bestedingen en de soberheidspolitiek voor het terugbetalen van de openbare schuld?

Het is tevens belangrijk niet de schulden te vergeten die de landen in het Zuiden hebben ten overstaande van België en de uitvoering van het punt van het regeerakkoord van 2011 te verkrijgen, dat stelt :

« Tot slot zal België, met betrekking tot de schuldvorderingen ten aanzien van landen in het

Zuiden, blijven ijveren voor de kwijtschelding van de schulden van de armste landen (…)De regering zal die schulden doorlichten en prioritair de schulden die gemaakt werden ten koste van de bevolkingen, opheffen. ».

Overtuigd dat het soberheidsbeleid geen fataliteit is en dat een ander België, een ander Europa mogelijk zijn, bewust van de noodzaak een echte democratie uit te vinden en te vestigen die bevrijd zal zijn van het dictaat van het geld en van alle vormen van onderdrukking, vertrouwend in de capaciteit van de burgers om samen over hun toekomst na te denken, engageren wij ons in deze beweging, wel wetende dat dit werk een belangrijke inbreng van ieder van ons zal vergen, en wij roepen alle progressieve krachten op ons te vervoegen.

[divider]

* liste des organisations :

[one-third]

Alliance pour des Alternatives à l’Austérité
ACRF
Acteurs des Temps Présents
Alliance D19-20
ATTAC Liège
Bruxelles Laïque
CADTM
CAL
CEO
Cépag
CGSP Wallonne
Constituante.be

[/one-third]

[one-third]

CSC Brabant Wallon
FairFin
FGTB Bruxelles
FGTB Liège-Huy-Waremme
FGTB Verviers
FGTB Wallonne
FIAN
IEW
LCR
Links Ecologisch Forum
MMF
Le Monde selon les Femmes

[/one-third]

[one-third last]

MOC Bxl
Peuple et Culture WB
PTB
Quinoa
Rassemblement R
Réseau Financité
Riposte-CTE
SCI
Théâtre des Rues
Vega
Vie Féminine Bxl

[/one-third]

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *